Serveis

Projectes d’edificació

 • Obra nova i rehabilitació
 • Redacció de projectes bàsics i executius complets (equipaments, habitatge, comercial, indústria, oficines, etc)
 • Redacció de projectes ecodissenyats
 • Direcció de les obres d’edificació
 • Projectes d’interiorisme
 • Estudis de viabilitat
 • Edificis intel·ligents
 • Projectes de reforma i rehabilitació
 • Projectes de reparació (façanes, cobertes, aluminosi, carbonatacions, etc.)
 • Projectes de canvi d’ús
 • Projectes d’intervenció en el patrimoni arquitectònic
 • Diagnosi d’edificis existents (estructural i constructiva)
 • Rehabilitació energètica d’edificis (passiva i activa)

Estructures

 • Disseny i càlcul d’estructures de qualsevol tipologia i complexitat
 • De formigó (armat, prefabricat i pretensat), acer, fusta, vidre, alumini, pedra, totxo, fibra de carboni, mixtes, etc
 • Incorporació de l’ecodisseny en el projecte d’estructures
 • Suport en direcció d’obra en fase d’estructures
 • Desenvolupament de processos de posada en obra
 • Estudi d’alternatives en estructures, fonaments i elements constructius
 • Càlcul sísmic
 • Projectes de reforç estructural
 • Projectes de recalçat i reparació de fonaments
 • Intervenció en el patrimoni arquitectònic
 • Comprovacions de capacitat estructural
 • Formació

Arquitectura tècnica

 • Direcció d’execució de les obres
 • Estudis de seguretat i salut
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Amidaments, pressupostos i plecs de condicions per projectes executius
 • Redacció del pla de control de qualitat
 • Seguiment en obra del pla de control de qualitat
 • Anàlisi comparatiu de pressupostos
 • Desenvolupament de processos de posada en obra
 • Assistència a la redacció de plans de seguretat
 • Redacció i seguiment del pla de gestió de residus
 • Redacció dels annexos de línies d’actuació ambiental

Altres serveis

 • Direcció integrada de projecte (project management)
 • Tramitació de llicències ambientals
 • Cèdules d’habitabilitat
 • ITE, Inspecció tècnica dels edificis
 • Certificats d’eficiència energètica
 • Auditories tècniques
 • Assessorament en l’obtenció d’ajuts i subvencions
 • Dossiers de venda
 • Redacció de plans parcials i especials
 • Projectes d’espai urbà i paisatgisme
 • Projectes d’urbanització
 • Desenvolupament de sistemes constructius industrialitzats(sistemes integrals, elements estructurals, façanes…)